Strona główna Poradnik inwestora Hale przemysłowe – budowa krok po kroku

Hale przemysłowe – budowa krok po kroku

Przedsiębiorstwa inwestujące w nowoczesne hale przemysłowe wymagają obiektów precyzyjnie dostosowanych do zmieniających się potrzeb, specyfiki produkcji i celów biznesowych, a jednocześnie zoptymalizowanych kosztowo. Każda budowa wiąże się nierozerwalnie z szeregiem formalności. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych są one szczególnie złożone, więc warto się przygotować.

Poniżej prezentujemy, jak pod względem formalnym krok po kroku przebiega budowa hali produkcyjno-magazynowej.

Przed zakupem gruntu

Zanim zdecydujemy się na zakup działki pod inwestycję, warto uwzględnić następujące kroki:

 • wykonanie badań geologicznych, dzięki którym poznamy parametry gruntu, na którym ma powstać hala. Dowiemy się np. jaki to rodzaj podłoża oraz jaki jest poziom wód gruntowych. Jeszcze przed finalizacją umowy zakupu, wskazane jest wykonanie kilku odwiertów, żeby mieć pewność, że działka nadaje się do budowy obiektu przemysłowego. A dlaczego? By nie okazało się po zakupie, że koszty dostosowania podłoża dla obiektu wielkopowierzchniowego są horrendalne;
 • wystąpienie o mapę zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezji (a przed projektowaniem mapę do celów projektowych), aby zasięgnąć informacji o przestrzennym usytuowaniu działek ewidencyjnych, budynków, konturów dróg czy innych obiektów topograficznych oraz przebiegu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych energetycznych i innych;
 • zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby wiedzieć, jakiego rodzaju inwestycję możemy zrealizować na działce i jaką jej część możemy zagospodarować;
 • upewnienie się, że jest zjazd z drogi publicznej, który prowadzi do działki. Inaczej konieczne będzie wykonanie go we własnym zakresie, co podnosi koszty inwestycji;
 • sprawdzenie mediów dostępnych na działce lub w okolicy i możliwości zakładu energetycznego, wodociągowego w zakresie dostawy potrzebnych mediów dla danego obszaru.

Można oczywiście zlecić wszystkie powyższe kroki swojemu generalnemu wykonawcy, jeśli ma doświadczenie w koordynacji całego procesu budowy obiektów przemysłowych, począwszy od kwestii urzędowych.

Koncepcja hali produkcyjno-magazynowej

Hale produkcyjno-magazynowe to funkcjonalne obiekty łączące procesy produkcyjne z rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi efektywne magazynowanie wyprodukowanych towarów. Już na etapie przedprojektowym konieczne jest sprecyzowanie aspektów dotyczących funkcjonalności, położenia, przeznaczenia oraz późniejszego modernizowania obiektu.

W ramach rozważań koncepcyjnych inwestor wspólnie z wykonawcą hali określa typ produkcji realizowanej w hali, specyfikę procesów technologicznych, preferowany sposób magazynowania wraz z implementowanymi technologiami, a także preferowaną lokalizację hali. Dzięki jasno i precyzyjnie sformułowanej koncepcji możliwe jest wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej idealnie dostosowanej do sugestii inwestora, umożliwiającej łatwą i elastyczną rozbudowę oraz modernizację wraz z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa.

Projekty budowlane

Budowa hali produkcyjnej z magazynem nie może obyć się bez projektów budowlanych, które określają przedmiot inwestycji oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, a także sposób przeprowadzenia i podłączenia instalacji wewnętrznych. Istotny jest również projekt zagospodarowania terenu oraz projekt technologii zależnych od procesów produkcyjnych wykonywanych w obiekcie.

Projekt architektoniczny

Projekt architektoniczny określa formę inwestycji, z uwzględnieniem zasad narzucanych przez ustawę Prawo budowlane. Projekt architektoniczny precyzuje też m.in. funkcję oraz proponowane rozwiązania materiałowe i techniczne określane na podstawie planowanej wielkości budynku, czy ilości zatrudnianych pracowników.

Projekt konstrukcyjny

W projekcie konstrukcyjnym hali produkcyjno-magazynowej dokonywane są obliczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Wskazuje on także na zastosowane materiały i charakterystykę stropów, ścian, fundamentów, regałów i innych rozwiązań konstrukcyjnych właściwych dla planowanych funkcjonalności i konstrukcji hali. Projekt konstrukcyjny uwzględnia więc konstrukcję hali zgodnie z realizowanymi w niej procesami produkcyjnymi oraz magazynowymi.

Standardowy projekt architektoniczno-konstrukcyjny hali produkcyjno-magazynowej składa się z: przedmiotu opracowania i jej podstawy, części opisowej wraz z rzutami, wytycznych p.poż., sanitarnych i BHP, charakterystyki energetycznej obiektu oraz opcjonalnej analizy racjonalizacji wykorzystania OZE (czyli odnawialnych źródeł energii).

Projekt instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych

Na tym etapie określane są założenia ogólne, obliczenia i warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej w obrębie działki. Projekt uwzględnia sposób rozprowadzenia mediów i instalacji do kluczowych miejsc w hali zgodnie z charakterystyką procesów produkcyjnych i warunków sanitarnych w obiekcie. Projekt instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych uwzględnia m.in. wymagane stopnie ochrony właściwe dla danej instalacji, sposoby pomiaru ilości zużywanych mediów, a także zastosowaną aparaturę kontrolną, rozdzielczą i zabezpieczającą.

Projekt zagospodarowania terenu

W projekcie zagospodarowania terenu wokół hali produkcyjno-magazynowej określa się stan istniejący terenu oraz tworzy się plan projektowego zagospodarowania terenu. Na podstawie lokalizacji inwestycji wyodrębnia się poszczególne części zagospodarowania terenu, określa się, czy działka budowlana podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także zestawia się dane i informacje o specyfice obiektu budowlanego. W projekcie zagospodarowania terenu zawiera się informacje o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska, zdrowia i higieny użytkowników obiektu.

Projekt technologii ze względu na proces produkcji

Projektowanie procesów produkcji wyrobów wymaga odrębnego projektu budowlanego. Projekt tworzony jest na podstawie rodzaju i złożoności wyrobów, seryjności ich wytwarzania, wielkości i racjonalizacji produkcji oraz innych kluczowych informacji. Dzięki odpowiedniemu projektowi technologii możliwe jest znaczące zoptymalizowanie kosztów, zużywanych materiałów, komponentów i prefabrykatów, a także tempa produkcji wyrobów w hali produkcyjno-magazynowej.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu innych wymaganych zgód (o czym szerzej za chwilę), a także sporządzeniu powyższych projektów inwestycji. Tak więc aby możliwe było wypełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, konieczne jest uprzednie zdobycie:

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  – pozwolenie to możliwe jest do uzyskania po uprzednim zawarciu we wniosku informacji związanych z planowaną funkcją obiektu, wysokością i powierzchnią zabudowy, ze sposobem zasilania obiektu w wodę i odprowadzaniem deszczówki oraz ścieków
  – we wniosku znajdują się również informacje o sposobie zasilania w energię elektryczną i ogrzewaniu obiektu oraz ilości dostarczanych do obiektu mediów
  – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest w Wydziale Urbanistyki lokalnego Starostwa Powiatowego;
 • mapy do celów projektowych w skali 1:500 z kołnierzem 30 m, która obejmuje wszystkie przyłącza i rzędne terenu;
 • mapy do celów ewidencyjnych z kołnierzem 100 m z zaznaczonymi granicami terenu;
 • wypisu z rejestru gruntów działek inwestora i sąsiednich;
 • dokumentacji geotechnicznej (parametry geotechniczne określone metodą „A” – ilość i lokalizacja odwiertów wskazana przez Wykonawcę);
 • wytycznych do projektowania budynku (w tym: rodzaj i ilość składowanych materiałów, sposób składowania materiałów, rodzaj i ilość transportu wewnętrznego i zewnętrznego, rodzaj i ilość zainstalowanych urządzeń, ilość zatrudnionych osób w projektowanej hali);
 • decyzji lokalizacyjnej dotyczące zjazdu na teren działki uwzględniającej warunki techniczne – projekt drogi gminnej i włączenia do drogi wojewódzkiej;
 • warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, a także kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
 • opinii wydziału ochrony środowiska pod kątem wymagań dotyczących ochrony zieleni na terenie planowanej inwestycji;
 • ewentualnego pozwolenia na wycięcie drzew.

Po uzyskaniu wszystkich zgód możliwe jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dokument ten składa się w wydziale Architektury lokalnego Starostwa Powiatowego. Procedura wydania pozwolenia na budowę trwa do 65 dni.

Budowa hali

Dysponując kompletną dokumentacją projektową i po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczynamy budowy inwestycji. Finalne tempo budowy uzależnione jest od specyfiki procesów produkcyjnych, wielkości hali oraz indywidualnych ustaleń z Inwestorem. Co więcej, w przypadku firmy Ocmer zakres prac obejmuje stworzenie dokumentacji wykonawczej, a w razie potrzeby niejednokrotnie także wsparcie przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Korzystanie z nowo wybudowanej hali przemysłowej wymaga zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Do wniosku o uzyskanie takiego pozwolenia należy dołączyć m.in.:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy,
 • dokumentację geodezyjną,
 • dokumentację powykonawczą obiektu.

Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Państwowa Inspekcja Sanitarna mają czas na kontrolę wybudowanego obiektu i wydanie postanowień. Po zgłoszeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie nadzór budowlany w wyznaczonym terminie dokonuje kontroli. Dopiero po zakończeniu całej procedury, możemy rozpocząć użytkowanie hali.

Ocmer pomaga Inwestorom na każdym etapie budowy – również w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. I co ważne, proponowane rozwiązania techniczne oraz doświadczenie i wiedza inżynierów sprawiają, że realizowane budowy hal przemysłowych są skrupulatnie rozplanowane i idealnie dopasowane do potrzeb inwestorów.

Warto przeczytać

Konstrukcje hal przemysłowych – dostępne rozwiązania

Konstrukcje hal przemysłowych – dostępne rozwiązania

Konstrukcje hal mogą być stalowe, żelbetowe, jak również drewniane. Hale murowane ze względu na wysokie koszty pracy, jej spory nakład oraz samą technologię są obecnie wykonywane coraz rzadziej. Z kolei hale drewniane przy dużych rozpiętościach stają się dość kosztowne i zwykle wybierane są z przeznaczeniem na baseny lub gdy projekt jasno określa estetykę wykonania obiektu. W wyniku tego w zakresie konstrukcji hal przemysłowych najpowszechniejsze są prefabrykowane hale żelbetowe i stalowe. Niemałą popularnością cieszą się również konstrukcje hybrydowe (zwykle stalowo-żelbetowe).

Okno czy świetlik dachowy – jak doświetlić halę przemysłową?

Okno czy świetlik dachowy – jak doświetlić halę przemysłową?

Dla zapewnienia optymalnych warunków pracy w halach przemysłowych wprowadza się do wnętrza budynku naturalne światło. Naturalne światło w znacznej mierze wpływa na komfort oraz zdrowie pracowników. Sztuczne oświetlenie, nawet najnowsze wpływa na zmęczenie oczu w przeciwieństwie do światła naturalnego. Ponadto badania wskazują, że światło może wpływać również na samopoczucie psychiczne załogi.

Fundamenty pod hale stalowe – jakie warunki muszą spełniać?

Fundamenty pod hale stalowe – jakie warunki muszą spełniać?

Fundamenty są odpowiedzialne za bezpiecznie przekazywanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W przypadku błędnie zaprojektowanych fundamentów, powstałe pod wpływem tych obciążeń odkształcenia gruntu powodują nadmierne osiadanie budynku w ostateczności mogące doprowadzić do katastrofy budowlanej. Prawidłowe przygotowanie fundamentów stanowi zatem jeden z kluczowych elementów decydujących o bezpieczeństwie oraz trwałości konstrukcji. Co należy wziąć pod uwagę, przygotowując fundamenty pod hale stalowe?