Strona główna Privacybeleid

INFORMATIECLAUSULE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS

Wij respecteren uw privacy, en in verband met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (PbEU L 119 van 4.5.2016, hierna: “de Verordening”), verstrekken wij u de volgende informatie:

 1. De beheerder van uw persoonsgegevens is OCMER Sp. z o.o., gevestigd in Łódź (90-437), aan de al. Kościuszki 80/82, REGON 470947244, BTW-nummer: 725-10-08-043. Voor zaken gerelateerd aan de verwerking van uw gegevens kunt u telefonisch contact opnemen: +42 634 87 90 en per e-mail: rodo@ocmer.com.pl
 2. U heeft het recht om van de Beheerder toegang te vragen tot uw gegevens, deze te corrigeren, het verwijderen of beperken van de verwerking ervan te vragen, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en te vragen om stopzetting van de overdracht van gegevens.
 3. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het naleven van de regels inzake gegevensbescherming, namelijk de President van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.
 4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt – in de mate van naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en beroepspositie – voor doeleinden:
  – uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om actie te ondernemen op uw verzoek, voordat de overeenkomst wordt gesloten (art. 6 lid 1 sub „b” AVG);
  – voortvloeiend uit rechtmatige belangen die worden nagestreefd door de Beheerder of door een derde partij, bestaande uit de noodzaak om goederen of diensten te kopen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
  – noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Beheerder, in het bijzonder de belastingverplichting, de boekhoudplicht, de archiveringsplicht.
 5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.
 6. Ontvangers van uw persoonsgegevens zullen die entiteiten zijn waaraan wij verplicht zijn gegevens te verstrekken op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder belastingdiensten, evenals entiteiten die IT, boekhoudkundige, juridische, transport-, koeriers-, postdiensten etc. voor ons uitvoeren, en andere entiteiten aan wie wij de verwerking van gegevens opdragen.
 7. Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt gedurende 15 jaar vanaf het moment van beëindiging en uitvoering van de gesloten overeenkomsten.
 8. Uw persoonsgegevens zijn rechtstreeks van u verkregen of uit openbaar toegankelijke bronnen.
 9. De Beheerder doet zijn uiterste best om alle fysieke, technische en organisatorische beschermingsmaatregelen van uw persoonsgegevens te waarborgen tegen hun toevallige of opzettelijke vernietiging, toevallig verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking, gebruik of toegang, in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften.